Mwokozi kwa Ajili Yako

The prodigal son asking his father for his inheritance

Je, wewe ni mwenye furaha? Au hofu na hatia huondoa furaha yako yote? Je, ungetamani kuondoa hatia yako, lakini hujui kwa njia gani? Huenda unajiuliza, “Je, nitawahi kuwa mwenye furaha tena?”

Ninayo habari njema kwa ajili yako. Kuna Mmoja awezaye kukusaidia, kusamehe dhambi zako, na kukupa furaha ya daima. Jina lake ni Yesu. Ngoja nikuambie habari zake.

Mungu ndiye mwenyewe aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Alikuumba wewe na mimi.

Mungu anatupenda. Yeye humpenda kila mmoja ulimwenguni. Mungu anatupenda sana kiasi kwamba alimtuma Yesu Mwanawe pekee ulimwenguni. Yesu alipokuwa hapa duniani aliwaponya wagonjwa; aliwafariji wenye huzuni. Alifungua macho ya vipofu. Aliwafundisha watu mambo mengi. Tunasoma habari hii katika Biblia.

Maandiko kamili ya: Mwokozi kwa Ajili Yako

Yesu alitutaka tuelewe upendo mkuu alio nao Baba yake kwa ajili yako na mimi. Alitumia hadithi hii iliyoelezea upendo huo alio nao Baba yake:

Mtu mmoja aliishi kwake kwa furaha na vijana wake wawili. Alidhani yote ni salama. Siku moja, kijana wake mdogo aliasi na kumwambia, “Sipendi mji huu, nataka kufuata njia yangu mwenyewe na kuondoka. Nigawie urithi wangu.” Baba alihuzunika sana, lakini alimpa fedha na kumruhusu aende. Alijiuliza kama atawahi kumwona mwanawe tena. Kwa nini mwana alikuwa muasi hivyo?

Huyo kijana alienda mbali na akajifurahisha kwa hela yake na rafiki zake. Alifuja pesa zake na kufanya mabaya mengi. Alidhani amepata raha- hata kwa ghafla fedha zake ziliisha na rafiki zake walimwacha. Kisha, aliachwa mpweke na akajiona mwenye hatia sana. Je, angefanya nini?

Alimwendea mfugaji na alimpeleka kulisha nguruwe. Hakupewa chakula cha kutosha. Alikuwa na njaa sana hivyo alitamani kula hata takataka za nguruwe. Alianza kuwazia maovu yote aliyoyafanya na jinsi alivyomtendea vibaya baba yake. Alizidi kupata uchungu zaidi na kujuta.

The prodigal son feeding the pigs

Siku moja, alimkumbuka baba yake jinsi alivyokuwa mwenye upendo na jinsi alivyopendwa mwenye alipokuwa ingali nyumbani.

Alifikiri, “Je, ningeweza kurudi kwa baba yangu baada ya kumtendea haya yote? Je, bado angenipenda? Sistahili kuitwa mwanawe tena. Laiti angenipokea ningekuwa tu kama mfanyakazi wake nyumbani kwake!”

Kwa ghafla alisimama na kuanza safari ya kurejea nyumbani kwa baba yake. Ataona sasa kama bado angempenda au la.

Baba alimtamani kijana wake tangu alipotoka. Alijiuliza, “Je, mwanangu atarudi tena?” Siku moja alimwona mtu yuko mbali anakuja. “Je, anaweza kuwa mwanangu?” Alimkimbilia na kumkaribisha nyumbani kwa mikono ya ukarimu. Alisema, “Mwanangu huyu alipotea lakini sasa amepatikana.”

The father welcoming the prodigal son home

Sisi sote tumekuwa kama huyu kijana, sote tumetoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Tumeharibu muda na mema yote ambayo ametukabidhi. Tumefanya maovu na kumwasi. Leo, Baba yetu wa mbinguni anatutaka tumrudie. Anatusubiria kwa mikono ya ukarimu.

Je, tunaelewa upendo alio nao Yesu kwa ajili yetu? Baada ya kufundisha hapa duniani kwa miaka mitatu, aliwaacha watu waovu wampigilie misumari msalabani. Alihisi maumivu na kukataliwa alipokuwa anajitoa na kumwaga damu yake kama sadaka kwa ajili ya dhambi za dunia nzima.

Tunapokwenda kwa Baba, tunamwomba atusamehe dhambi zetu. Anapotuona tumehuzunikia makosa yetu, anaamua yeye kutusamehe na kutusafisha udhalimu wetu wote kwa damu yake aliyomwaga. Jinsi gani tukio hili lilivyo safi! Yesu amekuwa Mwokozi wetu sasa. Tumezaliwa upya na kuwa mtu mpya. Uzima unao sasa kusudi jipya. Yesu amebadilisha hatia na hofu yetu kwa furaha na shangwe!

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Je, Wewe Ni Mwaminifu Kwa Kiasi Gani?

Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni” (Zaburi 51:6).

Uaminifu ni maadili ya ukweli katika kufungamana na mambo yote ya maisha. Kwa hakika uaminifu ni jambo la moyoni, pia ni fundisho la msingi la Injili ya Yesu Kristo. Mungu anajua mawazo na makusudi ya moyo. Anatambua ukweli kama msingi muhimu kwa maana yeye ni Mungu wa ukweli. (Kumb. 32:4) Hakika atabariki uaminifu uliokamilika wa moyo wetu.

Je, unao tabia ya kusema ukweli wakati ungeweza kupatikana na jambo, lakini ukawa si mwaminifu wakati ambao hakuna atakayekugundua?

Je, kwa makusudi unaweza kumridhisha mtu kwa ushawishi usio wa kweli?

Je, unaweza kufanya manunuzi kwa kukopa wakati ulifahamu kwamba huna uwezo wa kulipa?

Je, unamwambia Mungu jinsi mambo yalivyo wakati unapomwomba?

Je, kwa uaminifu unalitenda kila jambo ambalo unafahamu Mungu anakutaka ulitende?

Maandiko kamili ya: Je, Wewe Ni Mwaminifu Kwa Kiasi Gani?

Je, wewe ni mwaminifu kuhusu mafundisho ya Biblia?

Je, jinsi unavyojifanya kuonekana, kweli ndivyo ulivyo?

Kuna hadithi ya kuchochea hisia katika Agano Jipya ya mtu aitwaye Anania na mkewe Safira katika kitabu cha Matendo 5:1-11. Waliuza mali yao kama wengine nao walivyofanya na kujifanya kutoa fungu lote kwa kanisa, wakati kwa hila walikubaliana kubakiza sehemu ya malipo kwa ajili yao. Anania na Safira walileta pesa hizi mbele ya viongozi wa kanisa wakisema kwamba waliuza shamba hilo kwa kiasi hicho walicholeta. Udanganyifu wao ulihukumiwa na Mungu mara moja na kuadhibishwa kwa kifo. Katika habari hii ya kanisa la mwanzo, unafiki (au udanganyifu) ulikuwa ukiadhibishwa kwa ukali. Mungu hapuuzi uzushi huu. Nasi kama Anania na Safira huenda tunaweza tukatoa uzushi unaoridhisha hata kama maneno tuyasemayo siyo ya uongo. Twaelekea kusahau uwajibikaji wetu mbele za Mungu. Mungu ajua jinsi mioyo yetu ilivyo, na anatutegemea tuwe waaminifu na wa kwelikweli.

Mnafiki hujifanya kuwa mtu ambaye siye yeye. Huenda anadai kuwa mwaminifu, lakini wakati ambao ingekuwa manufaa kwake, yuko tayari kusema uongo. Labda anaweza kuzungumzia vizuri kuhusu mahitaji ya wasiobahatika, lakini siye mkarimu wa kutoa muda wala msaada wakati maafa au matatizo yakitokea. Mtu mwingine aweza kujifanya kuwa mkarimu kujishughulisha na mambo ya majirani zake, na bado akatumia fursa hio kuwasengenya. Mwingine huenda anajionyesha kuwa mtu mnyofu, lakini bado yuko tayari kuchukua pesa za mtu mwingine, maadamu asigunduliwe katika tendo hilo. Huenda atajaribu kujiaminisha binafsi  kwamba anaishi maisha ya juu kitabia kuliko watu wengine wakati yeye ni mdanganyifu. Mtu aliye na tabia hizi ni mnafiki wala si mwaminifu.

Unafiki wa wanadamu kila wakati ni kitu cha kumhuzunisha Mungu. Yesu asema, “Watu hawa huniheshimu kwa midomo; Ila mioyo yao iko mbali nami” (Mathayo 15:8). Changamoto kubwa kwa mwanadamu ni kuweka mdomo na moyo kwa pamoja. Uaminifu kutoka ndani yetu ndio ufunguo wa kupata neema na fadhili kwa Bwana.

Mkristo wa kweli ni mfano wa uaminifu. Kustawi kwake kiroho huendana na unyofu wake mbele ya Mungu. Uaminifu kwa binadamu wenzetu pia ni muhimu na unahitaji usikivu wa umakini. Katika maneno yetu, matendo ya shughuli zetu, na hata makubaliano ya kibiashara ni lazima tuhifadhi imani kwa watu wote. Ili tutende hili, ni lazima tuwe tayari kupata hasara kwa ajili ya ukweli.

Kuna somo tunaloweza kujifunza kutokana na simulizi hii. Mwalimu alimwuliza kijana mmoja swali:

“Je, ungesema uongo ukilipwa shilingi 50?”

“La hasha, mama” kijana akamjibu.

“Je, ungeweza kusema uongo ukilipwa shilingi elfu mbili?”

“La hasha, mama” kijana akamjibu.

“Je, ungeweza kusema uongo ukilipwa shilingi milioni mbili?”

“Lo!” akajisemea moyoni. “Ni kitu gani nisichoweza kukifanya nikiwa na shilingi milioni mbili?”

Wakati akisitasita, kijana mwingine nyuma yake akasema, “La hasha, mama”.

“Ni kwa nini?” mwalimu akauliza.

“Kwa sababu uongo unashikamana na mtu. Wakati hio hela zitakapoisha, na vitu vyote vizuri vilivyonunuliwa na pesa hizo vimetoweka, UONGO utabakia pale pale ulipo.”

Ukweli una umuhimu kiasi kwamba tungekuwa tayari kusumbukiwa kwa ajili yake. Sisi tukiwa tayari kusema uongo ili tujiokoe kutoka kwa kuaibishwa kwa muda mfupi, ni gharama kubwa mno kulipa kwa ajili ya kupotewa na uadilifu wetu. Pesa zipatikanazo kwa njia ya ujanja ni malipo duni kwa kujipatia dhamiri iliyonajisika, na hukumu ya milele ya Mungu inayokuja.

Je, wasema kwamba unatembea katika nuru ya Mungu na wakati huo huo unayatenda matendo maovu kama:

  • Unakataa kumsamehe ndugu au dada yako?
  • Hufanyi mapatano unapomtendea mtu vibaya?
  • Unatia chumvi kwenye ukweli?
  • Unavunja ahadi zako?
  • Unamwibia Mungu sadaka na zaka zake?
     

Uaminifu ni mtihani wa moyo. Mungu anafahamu mioyo yetu, na hakuna kitu kilichositirika kwake. Walakini wakati mwingine hatuwezi kumwambia Mungu kwa kadiri anavyotujua na jinsi tunavyojihisi ndani mwetu. Huenda hatuwaonyeshi jinsi ndivyo tulivyo kwa watu wengine. Mtu wa kweli mwenye furaha ni yule aliye mwaminifu mbele za Mungu, na anajikubali na kukiri jinsi alivyo. Na tukifungua mioyo na maisha yetu kwa Mungu, matatizo haya yote yanatatuliwa.

Malengo na misimamo yetu yanahitaji kuwasilishwa kwenye kipimo cha uaminifu. Kufaulu mtihani huu katika matendo yetu kwa Mungu na wanadamu, twahitaji mabadiliko ya ndani ya moyo, kwa maana mambo ya nje yanafafanua utu wetu wa ndani. Je, wewe ni mwaminifu? Mungu anatudai unyofu, watu wengine wote wanautegemea, na sisi wenyewe tutanufaika kwa kuushika. Ndiyo maisha yaliyo na thamani. “Tuna hakika kuwa tunayo dhamiri safi na shauku ya kuishi kwa uadilifu kwa kila njia.” (Waebrania 13:18 Tafsiri la NENO). Soma pia Mambo ya Walawi 19:35-36 na Mithali 19:5.

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Rafiki Kwa Ajili Yako

Yesu Rafiki Yako

Jesus is your friend

Ninaye rafiki. Yeye ndiye rafiki bora ambaye nimewahi kujua. Yeye ni mwema sana na mkweli ambaye na wewe pia ningependa umfahamu. Jina lake ni Yesu. Cha kustajaabisha ni kwamba na yeye angependa awe rafiki yako.

Ngoja nikuambie habari zake. Tunasoma hadithi hii katika Biblia. Biblia ni kweli. Ni neno la Mungu. Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye ni Bwana wa Mbinguni na dunia. Anatoa uzima na pumzi kwa viumbe vyote.

God's creation

Maandiko kamili ya: Rafiki Kwa Ajili Yako

Yesu ni Mwana wa Mungu. Alitumwa na Mungu kutoka Mbinguni kuja duniani ili awe Mwokozi wetu. Mungu aliupenda ulimwengu sana (inamaanisha alikupenda wewe na mimi) hata akamtoa Mwanawe pekee, Yesu, (afe kwa ajili ya dhambi zetu) ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. (Yohana 3:16)

Yesu alikuja duniani kama mtoto mchanga. Baba na Mama yake wa hapa duniani walikuwa Yosefu na Maria. Alizaliwa katika zizi na kulazwa horini.

Jesus' birth

Yesu alikulia nyumbani kwa Yosefu na Maria, na aliwatii. Alikuwa na ndugu na dada wa kucheza nao. Alimsaidia Yosefu katika kazi yake ya useremala.

Jesus and the lad with food

Yesu alipokuwa mtu mzima, aliwafundisha watu habari ya Baba yake wa Mbinguni. Aliwaonyesha upendo wa Mungu kwao. Aliwaponya wagonjwa na kuwafariji waliokuwa kwenye taabu. Alikuwa Rafiki ya watoto. Aliwakaribisha wasogee karibu naye. Alikuwa na muda kwa hao wadogo. Watoto walimpenda Yesu, na walipenda kuwa pamoja naye.

Baadhi ya watu hawakumpenda Yesu. Walimwonea wivu na hata kumchukia. Walimchukia sana, hata walitaka kumwua. Siku moja ya kutisha walimwua Yesu kwa kumpigilia misumari msalabani. Yesu hakufanya makosa. Ilimlazimu afe badala yetu kwa sababu wewe na mimi tumefanya makosa.

Jesus on the cross

Hadithi ya Yesu haikomei pale penye kifo chake. Mungu alimfufua kutoka wafu! Wafuasi wake walimwona. Kisha siku moja alirudi mbinguni.

Leo anaweza kukuona na kukusikia. Yeye hujua yote juu yako na anakujali. Umwendee tu katika sala.

Mwambie shida zako zote. Yuko tayari kukusaidia. Unaweza kuongea naye kwa maombi, wakati wowote, popote pale.

 Kuna siku atarudi tena! Wote wanaomwamini atawapeleka nyumbani, Mbinguni.

Jesus listening to a woman pray

( swahili kiswahili )

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi