Mwokozi kwa Ajili Yako

The prodigal son asking his father for his inheritance

Je, wewe ni mwenye furaha? Au hofu na hatia huondoa furaha yako yote? Je, ungetamani kuondoa hatia yako, lakini hujui kwa njia gani? Huenda unajiuliza, “Je, nitawahi kuwa mwenye furaha tena?”

Ninayo habari njema kwa ajili yako. Kuna Mmoja awezaye kukusaidia, kusamehe dhambi zako, na kukupa furaha ya daima. Jina lake ni Yesu. Ngoja nikuambie habari zake.

Mungu ndiye mwenyewe aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Alikuumba wewe na mimi.

Mungu anatupenda. Yeye humpenda kila mmoja ulimwenguni. Mungu anatupenda sana kiasi kwamba alimtuma Yesu Mwanawe pekee ulimwenguni. Yesu alipokuwa hapa duniani aliwaponya wagonjwa; aliwafariji wenye huzuni. Alifungua macho ya vipofu. Aliwafundisha watu mambo mengi. Tunasoma habari hii katika Biblia.

Maandiko kamili ya: Mwokozi kwa Ajili Yako

Yesu alitutaka tuelewe upendo mkuu alio nao Baba yake kwa ajili yako na mimi. Alitumia hadithi hii iliyoelezea upendo huo alio nao Baba yake:

Mtu mmoja aliishi kwake kwa furaha na vijana wake wawili. Alidhani yote ni salama. Siku moja, kijana wake mdogo aliasi na kumwambia, “Sipendi mji huu, nataka kufuata njia yangu mwenyewe na kuondoka. Nigawie urithi wangu.” Baba alihuzunika sana, lakini alimpa fedha na kumruhusu aende. Alijiuliza kama atawahi kumwona mwanawe tena. Kwa nini mwana alikuwa muasi hivyo?

Huyo kijana alienda mbali na akajifurahisha kwa hela yake na rafiki zake. Alifuja pesa zake na kufanya mabaya mengi. Alidhani amepata raha- hata kwa ghafla fedha zake ziliisha na rafiki zake walimwacha. Kisha, aliachwa mpweke na akajiona mwenye hatia sana. Je, angefanya nini?

Alimwendea mfugaji na alimpeleka kulisha nguruwe. Hakupewa chakula cha kutosha. Alikuwa na njaa sana hivyo alitamani kula hata takataka za nguruwe. Alianza kuwazia maovu yote aliyoyafanya na jinsi alivyomtendea vibaya baba yake. Alizidi kupata uchungu zaidi na kujuta.

The prodigal son feeding the pigs

Siku moja, alimkumbuka baba yake jinsi alivyokuwa mwenye upendo na jinsi alivyopendwa mwenye alipokuwa ingali nyumbani.

Alifikiri, “Je, ningeweza kurudi kwa baba yangu baada ya kumtendea haya yote? Je, bado angenipenda? Sistahili kuitwa mwanawe tena. Laiti angenipokea ningekuwa tu kama mfanyakazi wake nyumbani kwake!”

Kwa ghafla alisimama na kuanza safari ya kurejea nyumbani kwa baba yake. Ataona sasa kama bado angempenda au la.

Baba alimtamani kijana wake tangu alipotoka. Alijiuliza, “Je, mwanangu atarudi tena?” Siku moja alimwona mtu yuko mbali anakuja. “Je, anaweza kuwa mwanangu?” Alimkimbilia na kumkaribisha nyumbani kwa mikono ya ukarimu. Alisema, “Mwanangu huyu alipotea lakini sasa amepatikana.”

The father welcoming the prodigal son home

Sisi sote tumekuwa kama huyu kijana, sote tumetoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Tumeharibu muda na mema yote ambayo ametukabidhi. Tumefanya maovu na kumwasi. Leo, Baba yetu wa mbinguni anatutaka tumrudie. Anatusubiria kwa mikono ya ukarimu.

Je, tunaelewa upendo alio nao Yesu kwa ajili yetu? Baada ya kufundisha hapa duniani kwa miaka mitatu, aliwaacha watu waovu wampigilie misumari msalabani. Alihisi maumivu na kukataliwa alipokuwa anajitoa na kumwaga damu yake kama sadaka kwa ajili ya dhambi za dunia nzima.

Tunapokwenda kwa Baba, tunamwomba atusamehe dhambi zetu. Anapotuona tumehuzunikia makosa yetu, anaamua yeye kutusamehe na kutusafisha udhalimu wetu wote kwa damu yake aliyomwaga. Jinsi gani tukio hili lilivyo safi! Yesu amekuwa Mwokozi wetu sasa. Tumezaliwa upya na kuwa mtu mpya. Uzima unao sasa kusudi jipya. Yesu amebadilisha hatia na hofu yetu kwa furaha na shangwe!

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Nguvu Za Giza

Kutambua Mbinu za Shetani kwa Kutumia Mwanga wa Neno la Mungu.

Lengo la Biblia Takatifu silo kuangalia hasa Shetani na kazi zake. Japokuwa tunapata mengi kwenye Biblia yanayofunua tabia zake na kazi zake.

Wakati fulani Shetani alikuwa malaika, lakini aligeuka kinyume cha Mungu, Muumba wake, na akatamani kuwa kama Mungu. Matendo ya ufalme wa giza wa Shetani siyo mageni. Yanaonyesha dhahiri jitihada za Shetani kwa miaka kupingana na Ufalme wa Mungu. Anatoa mbadala wa kile ambacho Mungu anatimiliza kwa kupitia nguvu za Roho Mtakatifu.

Twasoma katika kitabu cha Kutoka juu ya nguvu ya walozi wa Misri waliojaribu kufanya miujiza Mungu aliyofanya kwa mkono wa Musa. Na kwenye kitabu cha Ayubu, Shetani anadhihirishwa kama mwenye wivu sana juu ya uaminifu wa Ayubu kwake Mungu. Alitumia ukatili na unyang’anyi ili ajaribu kumlazimisha Ayubu kwenda kinyume na Mungu.

Njia za shetani zinatambuliwa na: Woga, vitisho, ahadi za kupata anasa na nguvu, misukumo, mashaka, na tuhuma. Baadhi ya mambo ya kwanza anayoyatambulisha kwetu yanaonekana ni ya kuvutia sana na ya kusisimua. Anashauri, “Ungependa kujua mambo ya mbeleni au kuwa na ufahamu ambao wengine hawawezi kuwa nao?” Anaweza kukupa uponyaji ambao uko nje ya idara ya kisayansi. Utabiri wa mambo yajayo huenda unaonekana kwamba hauna madhara wala ubaya, lakini unafuatwa na mengine ya uchawi wa macho, pamoja na kutumia dawa za kienyeji na uchawi wa kumroga mtu, na hatimaye kumpelekea mautini. Wazo linaanza kutuingilia kuwa kuna baadhi ya roho za kuheshimiwa na kuogopwa kwa sababu ya nguvu zilizo nazo juu yetu. Kwa hiyo, Shetani anawanasa hao wasiokuwa waangalifu kwenye mtego wake wa kuendeshwa na woga kwake na roho zake.

Watu wengi sana wamekamatwa na shauku ya vitu ambavyo, kwa mara ya kwanza vilionekana kuwa vyema. Kwa kufanya majaribio ya utabiri wa mambo yajayo na uchawi wa aina mbalimbali, watu wanajiweka kwenye mazingira hatarishi ya kusumbuliwa zaidi na mapepo ya giza.

Lengo la shetani ni kumomonyoa na hatimaye kuharibu imani ya mkristo kwa Mungu. Mkristo apata ushindi kwa kuwa na imani kwa Yesu Kristo peke yake. Wakati mwingine hamu ya kujua visivyojulikana au matamanio ya nguvu vinamsukuma mtu afanye majaribio na hayo ambayo ni ya ufalme wa Shetani. Imani ya kukaza kwa Mungu humpumzisha mtu asivutiwe na yale yasiyojulikana na pia inamimarisha kabisa katika nguvu za Kristo.

Maandiko kamili ya: Nguvu Za Giza

Yale yaliyoanza kutokana na shauku au majaribio punde yanamnasa mtu kwenye wavu wa hofu, hofu ya kile kinachoweza kutokea mbeleni, hofu ya nguvu kuu, hofu ya watu wengine, hofu ya Shetani mwenyewe. Hizi hofu zinamfunga mtu aliyeruhusu mwenyewe kujihusisha na matendo yasiyo na uhakika. Kutibu hofu hii, Shetani anadai kuwa anao dawa nzuri: Eti atatoa nguvu zaidi kama mtu atajisalimishia utaratibu fulani au kutii amri kadhaa. Shetani asema kwamba hofu ya roho nyingine zinaweza zikashindwa kwa kujipatia nguvu kubwa zaidi kwetu wenyewe. Kwa hiyo mtu anaingizwa kwenye hatua za kufikia nguvu zaidi ambazo, badala ya kumpandisha kwenye kiwango cha juu cha amani, zinamzamisha chini katika kina kirefu cha machukizo ya kishetani. Usalama ulioahidiwa na shetani hauonekani, na hubadilishwa kwa uhitaji wa kulindwa na nguvu zilizo juu zaidi kwenye huu ufalme wa uovu. Huu ndio mfumo wa kishetani.

Mpango wa shetani ni kumzidi Mungu. Shetani aliumbwa kuabudu, na sio kuabudiwa. Yeye sio nguvu ya juu; hawezi kumzidi Mwana Kondoo wa Mungu; hawezi kutoa amani; hana nia na ushindi wetu. Hata hivyo anaendelea na kazi ya kuwatawala watu ili watu wamtumikie yeye. Anajaribu kuleta mashaka kuhusu Mungu na ufalme wake. Anajitahidi kuanzisha taasisi yake na yeye akiwa kama mfalme. Hii inaendelezwa kwa utaratibu wa hofu na udanganyifu wa nguvu. Anafanya miujiza ili awashangaze na kushawishi watu kusudi awawekee kifungo akilini mwao (2Wakorintho 11:14,15). Madhara ya mtego huu ni kuharibu amani na usalama kwa watu binafsi, majumbani, na hata serikalini. Hio inawakamata watu, na inasababisha wajisikie kutishwa sana kama watajaribu kutorokea ufalme huo.

Shetani ni mkali sana, mchoyo sana, mkatili sana, adui mbaya sana uliye naye wewe. Yeye hana heshima hata kidogo. Yeye ni mwongo. Hakuna ukweli ndani yake- “Yeye ni mwongo, na ni baba wa huo [uongo]” (Yohana 8:44). Yeye ni muuaji, mharibifu. Yeye ni mfano wa chuki na uovu. Yeye ni mwovu kabisa ambaye hana uzuri uliobakia kwake!

Shetani ni mchochezi wa maovu yote. Hakuna kosa wala dhambi ambayo kwake ni ovu sana au chafu sana kwake. Yeye ni chanzo cha chuki zote, mauaji yote, kila aina ya kutesa watoto au kupiga wanawake, kila aina ya madawa ya kulevya, kila aina ya uzinzi, ndoa zote zilizovunjika, kila aina ya kutokuelewana, kila uchawi, kila kutokuwa na uaminifu. Anafurahi kusababisha hamu ya kuvunja sheria na uovu, uvunjaji wa sheria unaofanyika juu ya watu wengine wema ambao, kwa bahati mbaya, wanaangukia mikononi mwa wasio haki na wapotovu. Yeye ni mkatili na hana msamaha. Hana huruma kwa hao wanaopata mateso. Kumwaga damu na vifo ndio silaha anazotumia kutekeleza kazi zake. Amekuja “kuiba, kuua, na kuharibu” (Yohana 10:10).

Mwisho wa milele wa Shetani ulishaamulika. Kuna sehemu ya moto wa milele ilishaandaliwa kwa ajili yake na malaika wake (Mathayo 25:41). Anajishughulisha na kupata watu wengi kadiri atakavyoweza ili wapate hayo mateso pamoja naye. Anajua anaweza kufanya hivi kwa kuimomonyosha, kuidhoofisha, na mwishowe kuiangamiza imani yetu kwa Mungu. Atafanya hivi kwa kulipinga Neno la Mungu kwa uwazi, ama kwa ujanja na werevu anawahamasisha “wakristo” walio vugu vugu, wasiojali, na waliokubali Ukristo usio na masharti.

Kuna ukombozi kutoka kwenye umiliki na utumwa wa Shetani. Atakufanya uamini ya kuwa hakuna njia ya kutoka. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu alikuja kuwaweka huru waliotekwa mateka. Amekuja kuleta uzima. Yesu ni njia, kweli, na uzima (Yohana 14:6). Wakati alipokuwa hapa duniani, Yesu alionyesha nguvu zake juu ya Shetani kwa kushindana na majaribu ya Shetani na akitupa nje nguvu za giza kwa kutumia Neno la Mungu (Mathayo 4:1-11; Marko 9:25,26). Yesu alishinda nguvu za Shetani kwa kifo chake msalabani na kufufuka kwake kutoka wafu.

Je, tunawezaje kujumuishwa katika ushindi huo wa kumzidi huyu adui mkuu wa nafsi zetu? Kwanza, lazima tufahamu ya kwamba tulikuwa tumetekwa na shetani na kufungwa na hofu yake. Lazima tukubali kwamba huku ni hali ya dhambi na kwamba tumepotea tukibakia hali hii. Tunapogundua hili kwamba hatuwezi kujiokoa wenyewe kutoka mkononi mwa Shetani, lazima tumlilie Mungu ukombozi wake kwa moyo wetu wote. Lazima tuzitubu na kuziacha dhambi zetu. Twahitaji kukubali kwa imani, damu ya Yesu Kristo yenye utakaso kwa ajili ya dhambi zetu. Lazima tujitoe nafsi zetu kwa Mungu, kukubali msamaha wake na kwa uaminifu kutii Neno lake. Tunapotimiza haya masharti, anatupa amani kwake, anayatuliza mahangaiko mioyoni mwetu, anasamehe dhambi zetu, anatufanya kuwa kiumbe kipya na kutufanya mmoja wa wanawe. Hii ndio inamaanisha kuzaliwa upya. Yeyote anayepinga mwito wa Mungu bado yumo katika ufalme wa Shetani, na mwishowe, mdanganyi atampeleka huyo mtu pamoja naye kwenye mateso ya milele.

Kama huelewi mpango ambao Mungu amekuwekea, jifunze Neno la Mungu, na umwombe Yeye kwa uaminifu moyoni, na atakuonyesha njia. Mungu anakuita kwake na anataka wewe utoroke na utumwa wa Shetani. Mungu akubariki. Soma Zaburi 91.

Masomo Mengine:

Luka 11:20-23 Mmoja mwenye nguvu zaidi ya Shetani

Warumi 6:20-23 Kuwa huru kutoka kwenye dhambi

Isaya 61:1 Kuwekwa huru mateka

Warumi 8:1,2 Kuwa huru na laana na hatia

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi

Masaa Arobaini na Nane Katika Jehanamu

Imeandikwa na John Reynolds

Mojawapo ya mifano iliyohai na ya kuvutia kabisa ya kurudishiwa uhai wa mtu aliyekwisha kufa ambayo imewahi kuja kwa ufahamu wangu ulikuwa ni ule wa George Lennox, mwizi stadi wa farasi kutoka Jimbo la Jefferson (Marekani). Alikuwa akitumikia kifungo chake cha pili. Jimbo la Sedwick lilimpeleka gerezani kwa mara ya kwanza kwa kosa hilo hilo – wizi wa farasi. 

Wakati wa majira ya baridi ya mwaka 1887 na 1888 alifanya kazi kwenye machimbo ya makaa ya mawe. Mahali alipokuwa akifanyia kazi palionekana kwake kuwa ni pa hatari. Hivyo, alitoa taarifa ya jambo hili kwa ofisa aliyehusika, ambaye alifanya uchunguzi, na baada ya kuamua kuwa chumba hicho kilikuwa ni salama alimwamuru Lennox arudi kwenye kazi yake. Basi mfungwa, akitii, alikuwa hajafanya kazi yake kwa zaidi ya saa moja, wakati sakafu ya juu ikaanguka chini ghafla na kumzika kabisa. Alibakia katika hali hii kwa masaa mawili kamili.

Alipokosekana wakati wa chakula cha mchana, msako ulifanywa kwa ajili ya mfungwa huyu, na alipatikana chini ya kifusi hiki cha udongo. Uhai ulionekana umemtoka. Alipelekwa hadi juu, na baada ya kufanyiwa uchunguzi na daktari wa jela, alitangazwa kwamba alikuwa ameshafariki. Mabaki yake yalichukuliwa hadi hospitalini ambapo alioshwa na kuvishwa, kabla ya mazishi. Jeneza lake lilitengenezwa na kuletwa hospitalini. Mchungaji wa gereza alikuwa amefika kuendesha ibada ya mwisho ya kuhuzunisha kabla ya mazishi. Wafungwa wawili waliamriwa na msimamizi wa hospitali kuinua marehemu kutoka kwenye mbao na kumbeba, kwa kupita katikati ya chumba na kuiweka ndani ya jeneza. Walitii, mmoja akishika kichwani na mwingine miguuni na walikuwa karibu kufika katikati ya chumba, wakati yule ambaye alikuwa kichani alijikwaa kwa bahati mbaya kwenye chungu cha maua, akayumba, na kudondosha maiti. Kichwa cha marehemu kilijigonga kwenye sakafu, na kwa mshangao mkubwa na wa kustaajabisha kwa wote waliokuwepo, sauti kubwa ya mlio wa maumivu ilisikika. Mara macho yalifumbuka na dalili nyingine za uhai zilijionyesha. Daktari aliitwa mara moja, na baada ya kufika, kama dakika thelathini, mtu aliyekufa alikuwa ameomba kikombe cha maji, na alikuwa katika tendo la kunywa wakati daktari alipowasili. Jeneza liliondolewa mara moja na lilitumika baadaye kumzikia mfungwa mwingine. Nguo zake alizovalishwa kwa ajili ya mazishi zilichukuliwa pia kutoka kwake na kuvalishwa badala yake vazi maalum la gereza. Katika kumfanyia uchunguzi alionekana kuwa mguu wake mmoja ulikuwa umvunjika katika sehemu mbili, na vinginevyo ulichubuliwa. Alibakia hospitalini kama miezi sita, na akarudia tena kufanya kazi.

Nilijifunza kuhusu hali yake ya ajabu aliyopitia wakati akiwa amekufa muda mfupi tu baada ya hapo, kutoka kwa mchimba makaa mwenzake. Nikisukumwa kwa udadisi, nilitamani kukutana na Lennox ili nisikie hali yake aliyopitia kutoka mdomoni mwake; nafasi hii ilikosekana kwa miezi  mingi. Hatimaye ilikuja. Baada ya kutolewa kutoka kwenye machimbo ya makaa ya mawe nilipangiwa kwenye mojawapo ya ofisi ya jela kutayarisha baadhi ya taarifa za mwaka. Suala la mtu huyu kufufuka tena lilikuwa likizungumzwa siku moja, akiwa akipita karibu na mlango wa ofisi na alionyeshwa kwangu. Haikuchukua muda hadi nilipompa karatasi kidogo mkononi mwake ya kumwomba aje mahali nilipokuwa nikifanya kazi. Alikuja, na hapo nilifahamiana naye vizuri, na kutoka midomoni mwake mwenyewe nilipata habari zake za ajabu. Yeye ni kijana, hawezi kuzidi umri wa miaka thelathini. Alikuwa ni mhalifu mzoefu; na alikuwa na elimu nzuri sana na hivyo mwenye akili sana.

Sehemu ya kustaajabisha kabisa ya habari zake zilikuwa ni ule wakati alipokuwa amekufa. Nikiwa mwanandishi wa habari, nilichukua habari zake kutokana na maneno yake.

Maandiko kamili ya: Masaa Arobaini na Nane Katika Jehanamu

Alisema; “Asubuhi yote nilikuwa na hofu ya kuwa jambo fulani la kutisha lingetokea. Sikujisikia vizuri katika hali yangu kiasi kwamba nilimwendea mkubwa wangu wa machimbo ya makaa, Bwana Grason, na kumwambia jinsi nilivyojisikia, na kumwomba aje na kufanya uchunguzi wa chumba changu cha makaa, mahali ambapo nilikuwa nikichimba makaa ya mawe. Alikuja  na alionekana kufanya uchunguzi thabiti, na aliniamuru kurudi, akisema hapakuwa na hatari na kwamba alidhani nilikuwa nikirukwa na akili! Nilirudi kazini kwangu, na nilikuwa katika kuchimbua kwa kadri ya saa moja, wakati ghafla ilikuwa giza kabisa, kisha ikaonekana kwamba lango kubwa  la chuma lilijifungua na nilipita katikati yake. Baadaye wazo lilinijia akilini mwangu kwamba nilikuwa nimekufa na niko katika ulimwengu mwingine. Sikuweza kumwona  mtu yeyote wala kusikia sauti ya aina yoyote. Kutokana na sababu ambayo mimi mwenyewe sikuifahamu, nilianza kuondoka kutoka kwenye lile lango wazi, na nilikuwa nimesafiri umbali fulani wakati nilipofika kwenye kingo za mto mpana. Haikuwa giza wala hapakuwepo na nuru. Kulikuwepo na mwangaza wa kutosha kama ilivyo katika usiku ulioangazwa kwa nyota. Nilikuwa sijabakia kwenye kingo za mto huu kwa muda mrefu wakati niliposikia sauti ya makasia ya mtumbwi majini, na mara mtu akiwa mtumbwini, akipiga makasia kuelekea mahali nilipokuwa nikisimama.

“Sikuweza kuzungumza neno. Aliniangalia kwa kitambo, na kisha alisema kwamba alikuwa amenijia mimi, na aliniambia kuingia mtumbwini na kuvuka hadi upande mwingine. Nilitii. Sikusema hata neno moja. Nilitamani kumwuliza kuwa yeye ni nani, na nilikuwa wapi. Ulimi wangu ulionekana kung’ania kwenye sehemu ya juu ya kinywa changu. Hivyo sikuweza kusema neno. Hatimaye, tulifikia ng’ambo ya pili. Nilitoka nje ya mtumbwi, na mpiga makasia ya mtumbwi alitoweka ghafla mbele ya macho yangu!

“Hivyo, nikiwa nimeachwa peke yangu, sikujua nifanye nini. Nikiangalia mbele yangu, niliona barabara mbili ambazo ziliongoza hadi kwenye bonde lenye giza. Mojawapo ya hizi, ilikuwa ni barabara pana na ilionekana kuwa inapitika sana. Nyingine ilikuwa ni njia nyembamba na ilielekea upande mwingine. Bila ya kufahamu, nilifuata barabara pana iliyokanyagwa sana. Nilikuwa sijaenda mbali wakati kulipoongezeka kuwa giza zaidi. Lakini kila baada ya muda, nuru iliweza kuangaza kutoka kwa mbali, na kwa jinsi hii niliweza kuendelea katika safari yangu.

 “Punde kidogo nililakiwa na kiumbe ambacho ni vigumu kabisa kwangu kukielezea. Ninaweza tu kukupa picha hafifu ya sura yake ya kuogofya. Alifanana na mtu kwa kiasi fulani, lakini alikuwa mkubwa zaidi kuliko mwanadamu yeyote ambaye niliwahi kumwona. Alikuwa siyo chini ya mita tatu kwa urefu wa kwenda juu. Alikuwa na mabawa makubwa mgongoni mwake. Alikuwa ni mweusi kama mkaa niliokuwa nikichimba, na alikuwa katika hali ya uchi kabisa. Alikuwa na mkuki mkononi mwake, ambao mpini wake ni lazima ulikuwa mita tano kwa urefu. Macho yake yaliwaka kama goroli za moto. Meno yake, meupe kama lulu, yalionekana kuwa inchi moja kwa urefu. Pua yake (ikiwa unaweza kuiita pua), ilikuwa kubwa sana, pana na bapa. Nywele zake zilikuwa ni za singa, nzito na ndefu. Zilitua juu ya mabega yake makubwa. Sauti yake ilisikika zaidi kama ngurumo za simba aliyeko kwenye zizi la wanyama kuliko kitu chochote ninachoweza kukikumbuka.

“Ilikuwa ni katika mmojawapo wa mimuliko hii ya nuru iliyoniangazia njia kwamba nilimwona kwa mara ya kwanza. Nilitetemeka kama jani nilipomwona. Alikuwa amenyanyua mkuki wake kama alitaka kunirushia. Ghafla nilisimama. Kwa sauti ile ya kutisha alinisihi nimfuate. Nikamwandama. Ningefanya jambo gani jingine? Baada ya kuwa amekwenda umbali fulani mlima mkubwa ulionekana kuinuka  mbele yetu. Sehemu iliyo mbele yetu ilionekana kusimama wima, kama vile mlima ulikuwa umekatwa katikati, na sehemu moja ilikuwa imechukuliwa. Juu ya ukuta huu uliosimama wima niliweza kuona kwa wazi kabisa maneno haya ‘Hii ni Jehanamu!’. Kiongozi wangu aliukaribia ukuta huu wima, na kwa mpini wake wa mkuki aligonga kwa sauti mara tatu. Lango kubwa tena zito lilifunguka na tuliingia ndani. Kisha niliongozwa kupita katika ile ambayo ilionekana kama ni njia ya ndani kwa ndani katika mlima huu.

“Kwa muda kadhaa tulisafiri katika giza nene. Niliweza kusikia vishindo vizito vya miguu ya kiongozi wangu na hivyo kuweza kumfuata. Katika njia yote niliweza kusikia sauti za mikoromo mizito kama ile ya mtu anayekufa. Mbele zaidi, mikoromo hii iliongezeka, na niliweza kusikia kwa wazi kabisa vilio vya ‘maji, maji, maji.’ Nikija sasa kwenye lango jingine, na kulipitia, niliweza kusikia mamilioni ya sauti kwa mbali, na mwito ulikuwa ni ‘MAJI.’ Punde kidogo lango jingine kubwa lilifunguka kutokana na kugonga kwa kiongozi wangu, na nilitambua kwamba tulikuwa tumekwisha pita ndani ya mlima, na sasa uwanda mpana ulikuwa mbele yetu.

 “Kwa mahali hapa kiongozi wangu aliniacha kwenda kuongoza roho zingine zilizopotea kuja mahali hapa. Nilibakia kwenye uwanda huu ulio wazi kwa muda, wakati kiumbe kilichofanana na kile cha kwanza kiliponijia; ila badala ya mkuki alikuwa na upanga mkubwa. Alikuja kuniambia kuhusu hukumu yangu ya baadaye. Alizungumza kwa sauti ambayo ilileta kitisho rohoni mwangu. ‘Uko katika Jehanamu’, alisema: ‘kwako wewe matumaini yote yametoweka. Ulipopita ndani ya mlima ukiwa njiani kuja hapa, ulisikia mikoromo na sauti zikilia kutokana na maumivu ya wale waliopotea walipokuwa wakiomba maji ya kupoza ndimi zao zilizokauka. Katika njia hiyo ndani ya mlima kuna mlango ambao unafungukia kwenye ziwa la moto. Muda sio mrefu hilo ndilo litakuwa hukumu yako. Kabla hujaongozwa hadi mahali hapo pa mateso ambapo hakuna kutoka tena – kwa kuwa hakuna tumaini kwa ajili ya wale ambao wameingia humo – utaruhusiwa kubakia kwenye uwanda huu wazi, ambako wapotevu wote wanapewa muda kwa kuangalia kile ambacho wangefurahia badala ya kile ambacho watateswa nacho.’

“Kwa maneno hayo, niliachwa peke yangu. Sijui kama ilikuwa ni matokeo ya hofu kubwa ambayo nilikuwa nimepitia, lakini sasa nilishikwa na bumbuazi. Hali ya kuishiwa kabisa nguvu iliushika mwili wangu. Nguvu yangu iliniacha. Miguu yangu haikuweza tena kuvumilia uzito wa mwili wangu. Nikiwa nimechoka kabisa, nilinyong’onyea hadi chini nikiwa bila ya msaada. Hali ya usingizi sasa ilinishika. Nusu nikiwa macho, na nusu nimelala, nikawa kama naota ndoto. Juu yangu kabisa na kwa mbali niliuona mji mzuri ambao tunausoma habari zake katika Biblia.  Uzuri wa ajabu kiasi gani jinsi kuta zake za yaspi zilivyokuwa. Niliona mbuga kubwa zilizofunikwa kwa maua zikijitandaza kila upande na kuenea mbali kabisa. Niliona pia mto wa uzima na bahari ya kioo. Makundi makubwa ya malaika waliweza kuingia na kutokea kwenye milango ya mji, wakiimba, eh, nyimbo nzuri kabisa. Kati yao nilimwona mpendwa mama yangu, ambaye alikuwa amekufa miaka michache iliyopita kutokana na kuvunjika moyo, kwa sababu ya uovu wangu. Aliangalia upande wangu na alionekana kuniita kwa kunipungia mkono wake. Lakini sikuweza kuondoka. Ilionekana kuna uzito mkubwa juu yangu mimi ambao ulinikandamiza chini. Sasa upepo mzuri ulipeperusha harufu nzuri ya maua yale ya kupendeza kuelekea kwangu, na niliweza sasa kwa wazi zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kusikia wimbo mtamu wa sauti za malaika, na nilisema, eh, laiti ningeweza kuwa mojawapo!

“Nilipokuwa nakunywa kutoka kwenye kikombe hiki cha furaha, ghafla kiliondolewa kwa nguvu kutoka kwenye mdomo wangu. Niliamshwa kutoka kwenye usingizi wangu. Nilirudishwa kutoka kwenye nchi ya furaha niliyokuwa naota na mkaaji wa maskani yangu ya giza, ambaye alisema kwamba wakati ulikuwa umewadia wa kuingia kwenye makao yangu ya baadae. Aliniamuru nimfuate. Nikirudia nyuma niliingia tena kwenye njia ya giza ndani ya mlima na kumfuata kiongozi kwa kitambo, hadi tulipofika kwenye mlango ambao ulifungukia ubavuni mwa njia hii, na nikipitia kwenye mlango huu, tulijikuta hatimaye tunapita kwenye mlango mwingine, na Lo! Niliona Ziwa la Moto.

“Mbele yangu niliweza kuona, kwa kadri ya upeo wa jicho, lile ziwa halisi la moto na kiberiti. Mawimbi makubwa ya moto yaliweza kuvingirika moja juu ya jingine, na mawimbi mengine makubwa ya miali ya moto yakigongana na kuruka juu hewani kama mawimbi ya bahari wakati wa dhoruba kali sana. Kwenye vilele vya mawimbi niliweza kuona binadamu wakinywanyuliwa juu, lakini punde kidogo wakimezwa tena chini hadi kwenye vina vya chini kabisa vya ziwa hili la moto linalotisha. Wakati wakining’inia, kwa muda, juu ya vilele vya mawimbi haya makubwa yatishayo, makufuru yao dhidi ya Mungu wa haki yalikuwa ni ya kutisha, na vilio vya kuhuzunisha kwa ajili ya kuombaomba maji vikawa ni vya kuvunja moyo. Eneo hili kubwa la moto lilisikiwa tena na tena na vilio vya roho hizo zilizopotea.

“Punde kidogo niligeuzwa macho yangu kuelekea kwenye mlango ambao dakika chache kabla niliingilia, na nilisoma maneno haya ya kutisha, ‘Hii ndio hukumu yako; Milele haina mwisho’ Muda kidogo nilianza kuona ardhi ikididimia chini ya miguu yangu, na punde nilijikuta nazama chini kwenye ziwa la moto. Kiu isiyoelezeka kwa ajili ya maji ilinishika sasa. Na nikiitisha maji, macho yangu yalifumbukia kwenye hospitali ya jela.

“Sijawahi hapo nyuma kusimulia hali yangu hii niliyopitia kwa kuogopa kwamba wakuu wa gereza wangeisikia, wangenifikiria mimi ni mwenda wazimu na kunifungia kwenye nyumba ya vichaa. Nilipitia katika hali hii yote, na nimeshawishika kabisa kadri niishivyo hivi kwamba kuna Mbinguni na kuna Jehanamu, Jehanamu ya halisi, aina ile ambayo Biblia huzungumzia. Laki kuna jambo moja la hakika: kamwe siendi mahali pale tena.

“Mara nilipofungua macho yangu hospitalini na kuona kwamba nilikuwa hai na niko duniani kwa mara nyingine, mara moja nilimtolea Mungu moyo wangu na nitaishi na kufa kama Mkristo. Ijapokuwa picha za kuogofya za Jehanamu haziwezi kuondolewa kutoka kwenye kumbukumbu yangu, lakini pia mambo mazuri ya Mbinguni niliyoona siwezi kuyasahau. Nitakwenda kukutana na mpendwa mama yangu baada ya muda. Kuruhusiwa kuketi juu ya kingo za mto ule mzuri, kuzunguka pamoja na wale malaika kati ya mbuga, kupitia kwenye mabonde na juu ya vilima vilivyofunikwa kwa maua yenye harufu tamu, ambao uzuri wake unapita kitu chochote ambacho mwanadamu anaweza kuwazia, kusikiliza nyimbo za waliokombolewa-- hii yote itafidia kwa kuishi kwangu maisha ya Mkristo hapa duniani, hata ingawa nitapaswa kuziacha anasa nyingi za kimwili ambazo nilishirikia kabla ya kuja gerezani. Nimewaacha rafiki zangu nilioshiriki nao katika vitendo vibaya, na nitashirikiana na watu wema wakati nikiwa mtu huru tena.”

Tunatoa maelezo hayo kwa msomaji jinsi tulivyoyapokea kutoka kwa Lennox.

Mungu abariki ujumbe huu kutoka kwa Lennox kwa ajili ya kuzishtua roho nyingine nyingi zilizopotea. Eh, watu wanawezaje kutia shaka ya uwepo wa Jehanamu halisi inayowaka? Tunao Biblia, ambayo ni Neno la Mungu, pamoja na funuo za ajabu kama ya Bwana Lennox, ambazo zote zinafundisha kuhusu Jehanamu isio hadhithi tu. Wanaume  na Wanawake, acha! Ebu ukabili hali halisi! Maisha yako yameandikwa. Mungu anataka kukuokoa na atakusamehe ukiwa tayari kuungama kuwa wewe ni mwenye dhambi. Njia pekee ya wokovu ni kutakaswa kutoka dhambi, kwa kukubali kwamba damu ya Yesu imekuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zako. Utakapokubali na msamaha huo wa Mungu, atakupa amani na raha moyoni mwako. Unaweza kuwa huru—huru hapa duniani, na zaidi, utakuwa huru kufurahia fahari za Mbinguni badala ya kuona sio tu masaa arobaini na nane, bali milele katika Jehanamu.

Soma na Luka 16:19-31

Kwa ajili ya Kutolewa Bure – Sio Kuuzwa

Mawasiliano

Kuagiza Vipeperushi